Back

Kallelse till extra bolagsstämma i Bricknode Holding AB (publ)

Aktieägarna i Bricknode Holding AB (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 juni 2021.

I syfte att motverka spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras genom enbart poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Anmälan och deltagande

För att ha rätt att genom poströstning delta i stämman ska aktieägare:

  • dels vara upptagen som aktieägare i den framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 16 juni 2021.
  • dels ha anmält sig till stämman genom att ha avgivit sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att den är Bricknode Holding AB tillhanda senast tisdagen den 22 juni 2021.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna enbart ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas som du hämtar här, eller på Bolagets huvudkontor, Lögegatan 11, 541 30 Skövde. Formuläret gäller dessutom som anmälan till bolagsstämman. Komplett ifyllt och undertecknat formulär för poströstning sänds med post till Bricknode Holding AB, Lögegatan 11, 541 30 Skövde eller med e-post till finance@bricknode.com och ska vara Bricknode Holding AB tillhanda senast den 22 juni 2021. Om aktieägare poströstar genom ombud ska giltig fullmakt biläggas poströstningsformuläret.

Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig.

Röster som mottages senare än den 22 juni 2021 kommer att bortses från.

Eventuella frågor om poströstningsformuläret hänvisas till Bricknode Holding AB på telefon 08-14 55 69 måndag-fredag kl. 09.00-16.00.

Ärenden och förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av justeringsman
  5. Godkännande av dagordningen
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Val av styrelseledamot
  8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Styrelsen har framlagt följande förslag.

Punkt 2: Att till ordförande vid stämman välja Magnus Persson, eller vid hans förhinder, den som styrelsen i stället anvisar.

Punkt 3: Att den röstlängd som föreslås godkänd är den röstlängd som upprättas av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringspersonen.

Punkt 4: Att jämte ordföranden justera stämmans protokoll föreslås Emelie Willebrand, eller vid förhinder för henne, den som styrelsen anvisar.

Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7: Att jämte de sedan årsstämman valda ledamöterna, Robert Lempka (ordförande), Stefan Willebrand och Erik Hagelin välja Fanny Waller till ledamot intill nästa ordinarie bolagsstämma.

Rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bricknode Holding AB, Att: Chefsjurist, Lögegatan 11, 541 30 Skövde, senast fredagen den 11 juni 2021.

Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget på adressen Bricknode Holding AB, Lögegatan 11, 541 30 Skövde, senast fredagen den 18 juni 2021 samt sänds till de aktieägare som så begär med angivande av postadress eller e-postadress.

Handlingar och ytterligare information

Kopior av handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär med angivande av epostadress. Sådan begäran kan tillställas Bricknode Holding AB, Att: Chefsjurist, Lögegatan 11, 541 30 Skövde. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls hos Bolaget.

Aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till totalt 2 678 054 aktier representerande totalt 10 623 625 röster, fördelat på 880 619 A-aktier (10 röster per aktie), representerande 8 806 619 röster och 1 797 435 B-aktier (En röst per aktie), representerande 1 797 435 röster.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Skövde i juni 2021
Bricknode Holding AB
Styrelsen