Back

KALLELSE

Till årsstämma

Aktieägarna i Bricknode Holding, 559083-5970 kallas härmed till årsstämma den 6 december 2019 kl. 13.00 på Hertig Johans gata 6, Skövde.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 9. Beslut om behandling av bolagets ansamlade förlust
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna
 12. Val av styrelse och revisor
 13. Beslut om ny bolagsordning enligt styrelsens förslag
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa emissioner av B-aktier under löpande verksamhetsår
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa emissioner av teckningsoptioner under löpande verksamhetsår
 16. Stämmans avslutande

Anmälan om deltagande på stämman

Aktieägare som önskar delta på stämman ombedes vänligen anmäla sig själv samt eventuellt biträde per mejl till finance@bricknode.com, alternativt per post.

Postadress:

Bricknode Holding AB

Hertig Johans gata 6

54130 Skövde

Sådan anmälan ska vara bolaget tillhanda senast 2019-11-30.

Pkt 13. Beslut som ändring av bolagsordning 

Styrelsen föreslår att:

 • Aktiekapitalets gränser i bolagsordningens § 4 ändras till följande: Aktiekapitalet utgör lägst 200 000 kronor och högst 800 000 kronor.
 • Antal aktier i bolagsordningen §5 ska vara lägst 2 000 000 och högst 8 000 000.
 • Räkenskapsåret i bolagsordningens § 10 ändras till 0101-1231

Pkt 14. Beslut om bemyndigande av styrelsen att företa emissioner av B-aktier under löpande verksamhetsår

Styrelsen föreslår att:

Bolagsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill nästkommande årsstämma besluta om emission av stamaktier. Bemyndigandet föreslås omfatta en rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall inom ovan angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Styrelsen har rätt att besluta att betalning för de emitterade aktierna skall erläggas kontant, genom kvittning, genom apport eller eljest på villkor enligt aktiebolagslagen.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillgodose bolagets behov av kapitalförstärkning och att inbjuda investerare som långsiktigt kan bidra till bolagets utveckling.

Grunden för emissionskursen skall vara en bedömning av aktiernas marknadsvärde.

Bolagsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Pkt 15. Beslut om bemyndigandeför styrelsen att företa emissioner av teckningsoptioner under löpande verksamhetsår

Styrelsen föreslår att:

Bolagsstämman bemyndigar styrelsen att längst intill nästkommande ordinarie bolagsstämma besluta om emission av teckningsoptioner, vilka sammantaget inte får ge rätt till teckning av fler än 4 380 stycken B-aktier, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor, samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillgodose bolagets behov av kapitalförstärkning och att inbjuda investerare som långsiktigt kan bidra till bolagets utveckling.

Grunden för emissionskursen skall vara en bedömning av teckningsoptionernas marknadsvärde.

Bolagsstämman föreslås vidare att bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.